Begrijpend Lezen groep 8 (2023)

Begrijpend Lezen groep 8 (1)

Begrijpend lezen is een onderdeel dat op de basisschool veel geoefend wordt. Als ouder is het dan natuurlijk handig als je weet waar je kind tijdens die lessen mee te maken krijgt. In deze artikelenreeks geven we je daar een beeld van. In dit artikel lees je alles over begrijpend lezen in groep 8.

Nu je kind in groep 8 zit, wordt de vaardigheid begrijpend lezen steeds verder uitgebouwd. Je kind heeft het technisch lezen inmiddels goed onder de knie. Nu is het vooral belangrijk dat je kind weet wat er met de inhoud van een tekst wordt bedoeld.

Het niveau van begrijpend lezen is mede bepalend voor het schooladvies van je kind. Als ouder is het dus goed om deze ontwikkeling van je kind te volgen en eventueel thuis extra te ondersteunen.

Veel kinderen vinden begrijpend lezen lastig of hebben er niet altijd plezier in.

Als jouw kind een echte boekenwurm is, zal hij begrijpend lezen waarschijnlijk niet als een vervelend vak ervaren. Maar als je kind niet uit zichzelf gemotiveerd is om een boek te pakken, zal ook lezen niet zijn grootste hobby zijn.

In dit artikel lees je over de dingen die je kind in groep 8 bij begrijpend lezen leert. Ook krijg je inzicht in de soorten teksten en strategieën waar je kind mee te maken krijgt. Verder lees je meer over de verschillende lesmethodes en over de Cito-toets begrijpend lezen in groep 8. Ten slotte krijg je tips waarmee je thuis samen met je kind met begrijpend lezen aan de slag kunt.

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 8 (Gratis)

Begrijpend Lezen groep 8 (2)

Doelen Begrijpend Lezen groep 8

Het is belangrijk dat leerlingen op verschillende scholen in het land ongeveer hetzelfde leren op de basisschool. Dat geldt voor alle vakken, en dus ook voor begrijpend lezen.

Daarom wordt er gewerkt met landelijk vastgestelde leerlijnen. Die zijn ontwikkeld door de CED-groep. In de leerlijn taal staat wat je kind in groep 8 voor begrijpend lezen moet kunnen en kennen. Deze kun je hier vinden.

De lesdoelen in deze leerlijn zijn vrij globaal geformuleerd, omdat niet ieder kind exact hetzelfde niveau zal bereiken. De leerlijnen zijn vooral bedoeld als basis voor de lessen die de leerkracht aan je kind geeft. Hoe de leerkracht zijn lessen begrijpend lezen precies invult, is aan hem.

(Video) Begrijpend lezen - hoe pak je dat aan?

Er is binnen de klas wel altijd aandacht voor de verschillende niveaus. Kinderen die begrijpend lezen moeilijk vinden, krijgen extra ondersteuning. Als je kind begrijpend lezen juist heel makkelijk vindt, bestaan er meer uitdagende lesprogramma’s.

Een leerlijn loopt door van groep 1 tot en met groep 8. Aan het eind van groep 8 heeft je kind een niveau bereikt dat mede bepaalt naar welke middelbare school het kan gaan.

In groep 8 herhaalt je kind de vaardigheden die het in de voorgaande jaren voor begrijpend lezen heeft geleerd. Daarnaast komen nog een aantal nieuwe leerdoelen aan bod. Daarvan vind je hier een overzicht.

Je kind…

 • leest alle tekstsoorten die aan de orde zijn geweest met zelfstandige toepassing van de leesstrategieën. Met andere woorden: je kind weet hoe hij de verschillende teksten moet lezen en hoe hij hieruit relevante informatie kan krijgen.
 • stelt en beantwoordt voor, tijdens en na het lezen zelfstandig en op eigen initiatief een aantal vragen.
 • plant, stuurt, bewaakt en controleert het eigen leesgedrag.
 • bepaalt de strekking van een tekst.

Je kind moet ook in staat zijn de teksten die hij leest samen te vatten. Dat is nog niet zo’n makkelijke klus. In onderstaande video krijg je bruikbare tips die je kind kunnen helpen bij het maken van een samenvatting.

Ook dit jaar kun je spelenderwijs thuis het leesgedrag van je kind stimuleren. Lees bijvoorbeeld samen een tekst uit de krant en stel daar een aantal vragen over. Kijk hoe je kind dit zelfstandig doet en geef sturing waar nodig.

Leesteksten groep 8

Voordat je kind in groep 8 start, heeft het al uitgebreid kennisgemaakt met verschillende soorten teksten. Denk aan instructieteksten, verhalende teksten, betogende teksten en informatieve teksten.

In dit laatste jaar op de basisschool worden alle tekstsoorten nog regelmatig herhaald, zodat je kind de verschillen tussen de soorten nog beter gaat herkennen.

De verschillende teksten vragen ook ieder om een eigen aanpak. Daarom gaat je kind in groep 8 nog dieper in op de verschillende leesstrategieën die het al eerder aangeboden kreeg, zoals samenvatten, vragen stellen en ophelderen van onduidelijkheden.

Verder krijgt je kind natuurlijk weer te maken met de o zo lastige meerkeuzevragen. Je kind moet uit verschillende antwoorden het beste kiezen. Bij begrijpend lezen is het van belang dat je kind altijd uitgaat van de tekst en niet van de kennis die hij al over het besproken onderwerp heeft.

Meerkeuzevragen lijken vaak simpel, maar schijn bedriegt. Antwoorden lijken soms veel op elkaar en in andere gevallen is een antwoord niet correct, ook al lijkt het nog zo logisch.

(Video) Groep 8 begrijpend lezen les 1

Het is daarom alleen maar goed dat ook in groep 8 nog veel aandacht wordt besteed aan deze vaardigheid.

Begrijpend lezen groep 8 methode

Er bestaan veel verschillende methodes voor begrijpend lezen. Zoals we in ons artikel over begrijpend lezen groep 5 al aangaven, wordt Nieuwsbegrip het meest gebruikt.

De teksten van Nieuwsbegrip hebben altijd een actueel onderwerp. Natuurlijk wordt er qua onderwerpen rekening gehouden met de leeftijdsgroep waar je kind toe behoort.

Je kind wordt met deze methode dus niet alleen beter in begrijpend lezen, maar ontwikkelt ook zijn kennis van de wereld.

Naast Nieuwsbegrip bestaan nog een aantal andere methodes begrijpend lezen:

 • Grip op Lezen
  Deze methode werkt met diverse verhalen en teksten welke niet direct actueel zijn. Ook kan er met deze methode worden gedifferentieerd op verschillende niveaus. Dit vooral gedaan op instructieniveau of door extra uitdagende opdrachten te geven.
 • Leeslink
  Leeslink is een digibord-methode en sluit aan bij actuele onderwerpen. Bij Leeslink wordt er behalve verschillende leesstrategieën met name aandacht besteed aan de herstelstrategie. Hierbij leren kinderen wat ze moeten doen als ze de tekst niet goed begrijpen of een woord niet herkennen. Ze krijgen hierbij hulp van leeshulpjes en woordschema’s.
 • Atlantis
  Deze methode werkt met een geïntegreerde aanpak. Dat betekent dat er aandacht wordt besteed aan zowel technisch lezen als begrijpend lezen tijdens de lessen. Het leesplezier staat in deze methode voorop.
 • Actief leren lezen
  Waar de meeste methodes pas beginnen met hun aanbod in groep 4, begint de methode Actief leren lezen al in groep 3. Vanaf het begin staan de begrijpend leeslessen tussen de technisch leeslessen.
 • Close Reading
  Close Reading is geen methode uit een lesboek, maar is een aanpak die bij elke tekst toegepast kan worden. Het is een verdiepende manier van begrijpend lezen, waarbij de inhoud centraal staat.

CITO Toets Begrijpend lezen groep 8

Op veel scholen wordt in groep 8 de Cito doorstroomtoets afgenomen. Geldt dit ook voor de school van jouw kind, dan heeft je kind waarschijnlijk al vanaf groep 4 een aantal Cito-toetsen begrijpend lezen moeten maken.

Als ouder weet je dan waarschijnlijk al aardig goed hoe je kind er qua begrijpend lezen voor staat. In groep 8 wordt er gekeken hoe goed je kind de tekst kan begrijpen en interpreteren. Ook wordt getest hoe goed je kind de vaardigheden opzoeken en samenvatten onder de knie heeft.

Begrijpend Lezen groep 8 (3)

Deze vaardigheden worden in verschillende soorten opgaven getoetst:

 • openplaatsopgaven: je kind moet bedenken welk woord of welke woordgroep op een open plaats in de tekst moet worden ingevuld.
 • voorspelopgaven: je kind moet na het lezen van een deel van de tekst voorspellen hoe de tekst verder zal gaan of waar de tekst over gaat.
 • tekstopgaven: dit zijn de opgaven die echt over de inhoud van de tekst gaan. Meestal wordt 1 vraag daarbij gekoppeld aan een kort, specifiek tekstfragment.
 • opzoekopgaven: bij deze zoekopdrachten moet je kind gebruik maken van digitale of schriftelijke informatiebronnen om tot het juiste antwoord te komen.
 • samenvatopgaven: deze opgaven gaan over de tekst in z’n geheel of in ieder geval over grotere delen van de tekst. Zo kan er bijvoorbeeld om de hoofdgedachte van de tekst gevraagd worden.

Meer informatie over CITO Begrijpend Lezen kun je vinden in dit artikel: CITO Begrijpend Lezen.

Scores CITO Begrijpend Lezen groep 8

Op school heb je als ouder regelmatig gesprekken met de leerkracht van je kind, waarbij je o.a. de scores van de (Cito-)toetsen bespreekt. Vaak heeft de leerkracht van groep 7 al een voorlopig advies gegeven. Daardoor heb je als ouder al een globaal beeld van het niveau waar je kind na groep 8 naartoe doorstroomt.

Met name de ontwikkeling van begrijpend lezen is een belangrijke voorspeller voor het niveau dat je kind aankan. Als je het als ouder lastig vindt om de scores rondom begrijpend lezen goed te begrijpen, vraag dan gerust de leerkracht om een duidelijke uitleg. Ook in ons artikel over Cito-scores vind je meer informatie.

De leerkracht kan precies uitleggen op welk functioneringsniveau je kind zit, hoe de ontwikkeling verloopt en welk schooladvies daarbij past.

(Video) Begrijpend lezen: 3 dingen waarmee je jouw kind echt helpt (2023)

Niet alle scholen nemen de Cito-toetsen af. Een school is vrij om te bepalen welk leerlingvolgsysteem het gebruikt. Zo kan een school ook voor bijvoorbeeld de IEP-toets kiezen.

Toch geldt voor alle leerlingvolgsystemen globaal gezien hetzelfde: gedurende de hele basisschooltijd is je kind regelmatig getoetst op de verschillende taal- en rekenkundige onderdelen. Ook op begrijpend lezen dus. Al deze toetsuitslagen bij elkaar geven, naast de resultaten van de methodetoetsen en de observaties in de klas, een goed beeld van het ontwikkelniveau van jouw kind.

Begrijpend Lezen oefenen groep 8

Begrijpend Lezen groep 8 (4)

Naar welke middelbare school je kind ook gaat, de vaardigheid begrijpend lezen blijft hoe dan ook belangrijk. Bij veel vakken krijgt je kind namelijk te maken met grotere stukken tekst. Dat geldt niet alleen voor de talen, maar bijvoorbeeld ook voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en zelfs wiskunde. Een goed tekstbegrip is dan noodzakelijk om het vak echt te doorgronden.

Daarom blijft het ook in groep 8 nog verstandig om thuis af en toe te oefenen met begrijpend lezen. Dat doe je bijvoorbeeld aan de hand van de 4 V’s, waar we in ons artikel over begrijpend lezen oefenen uitgebreid aandacht aan besteden.

De 4 V’s omvatten:

 • visualiseren: je maakt in je hoofd een voorstelling van wat er in de tekst wordt verteld.
 • voorkennis gebruiken: je vraagt je kind, voordat het de tekst helemaal gaat lezen, wat het al weet over het onderwerp.
 • vragen stellen: je stelt je kind verdiepende vragen over een stukje tekst dat je samen hebt gelezen.
 • voorspellen: je daagt je kind uit na te denken hoe een tekst verder gaat.
Begrijpend Lezen groep 8 (5)

Begrijpend lezen groep 8 werkbladen

Als je met je kind begrijpend lezen wilt gaan oefenen, is het van groot belang dat de teksten die je daarvoor gebruikt, van een passend niveau zijn. Natuurlijk kun je de leerkracht vragen welke teksten bij het ontwikkelniveau van jouw kind passen.

De leerkracht heeft een goed beeld van de kennis die jouw kind al bezit. Ook heeft die meestal wel wat oefenteksten liggen waar jullie thuis mee aan de slag kunnen.

Ook bij Wijzer over de Basisschool vind je oefenmateriaal voor begrijpend lezen groep 8. Zo bieden we een gratis oefentekst met vragen aan speciaal voor dit niveau. Daarnaast komt binnenkort een gloednieuw Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 uit! Ideaal om naar hartelust mee te oefenen.

Verder bestel je bij ons makkelijk het Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1 en Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2. Daarin wordt aandacht besteed aan alle onderdelen die bij de doorstroomtoets aan bod komen. Begrijpend lezen komt dus ook uitgebreid aan de beurt.

Les begrijpend lezen groep 8

Je kind helpen bij het begrijpen van teksten is nog niet zo makkelijk. Hoe geef je een goede instructie? Wat doe je als je kind het niet begrijpt?

Het bieden van een goede instructie is niet zo eenvoudig. Leerkrachten zijn daarvoor opgeleid en weten hoe ze je kind kunnen motiveren om met de nieuwe leerstof aan de slag te gaan.

Vind je het fijn om bij die instructies wat extra ondersteuning te krijgen? Check dan de instructievideo’s op ons YouTube-kanaal. Elke video behandelt 1 leesstrategie, waardoor de inhoud overzichtelijk en behapbaar blijft.

(Video) Groep 8 begrijpend lezen les 2

Met al dit extra oefenmateriaal weet jij zeker dat je kind straks klaar is voor de middelbare school. Wie wil dat als ouder nu niet?

Veel succes met oefenen!

Bekijk ook:

 • Begrijpend lezen groep 4
 • Begrijpend lezen groep 5
 • Begrijpend lezen groep 6
 • Begrijpend lezen groep 7
 • Hoe vind je de hoofdgedachte van een tekst?
 • Grafieken en tabellen aflezen
 • Oorzaak en gevolg
 • Wat zijn sleutelwoorden? (Begrijpend lezen)
 • Wat is een sturingsstrategie?
 • Wat is modelen bij begrijpend lezen?
 • Alles over de leerlijn begrijpend lezen
 • Wat is begrijpend lezen?
 • Begrijpend Lezen Groep 8 oefenboek + uitleg (online)€54,90Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 4.57 uit 5Spoedcursus Drie-Minuten-Toets (Cito DMT en IEP)€19,95Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 4.50 uit 5Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8€27,00Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 4.61 uit 5Raad na 10 – Dierenwereld€14,95Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal

Begrijpend Lezen groep 8 (10)

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Over Maaike

(Video) Signaalwoorden bij begrijpend lezen: uitleg en voorbeelden (2023)

FAQs

Hoe kan je je kind helpen met begrijpend lezen? ›

9 tips begrijpend lezen voor ouders
 1. Tip 1: Onderzoek het doel van de tekst. ...
 2. Tip 2: Bespreek de tekst. ...
 3. Tip 3: Vergroot de achtergrondkennis. ...
 4. Tip 4: Vergroot de woordenschat. ...
 5. Tip 5: Lees op vaste tijden. ...
 6. Tip 6: Laat kinderen voorlezen. ...
 7. Tip 7: Veel leuke dingen lezen. ...
 8. Tip 8: Ga op zoek naar verschillende tekstsoorten.

Hoe geef ik een goede les begrijpend lezen? ›

Van het herkennen van signaalwoorden worden leerlingen geen betere lezers. Door de inhoud van de tekst centraal te zetten en die samen te doorgronden, wordt begrijpend lezen een stuk leuker. Close Reading is een methodiek waarmee je dat kunt doen.

Wat is begrijpend lezen groep 8? ›

In groep 8 wordt dat doel van begrijpend lezen bereikt en herhaald. Het doel van begrijpend lezen is dat kinderen in staat zijn een tekst goed te lezen en te interpreteren. Dat is van belang om beter te kunnen leren, maar ook om een kritische houding aan te kunnen nemen in de maatschappij.

Kun je begrijpend lezen leren? ›

Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Een goede manier om begrijpend lezen te oefenen, is door 'gewoon' veel te lezen. Je kunt begrijpend lezen oefenen door met je kind met kortere teksten aan de gang te gaan.

Kan niet begrijpend lezen? ›

Lees zelf eens een tekst voor en maak gekke fouten en laat het kind proberen jouw fouten te ontdekken door goed te luisteren. Of verander een paar woorden in een tekst, laat het kind de tekst lezen en laat hem proberen de fouten te vinden. Zo oefen je het bewust nadenken over wat je hoort/leest.

Hoe ziet een goede begrijpend lezen les eruit? ›

Kenmerken van een goede instructie bij begrijpend lezen

Noem de strategie, vaardigheid of taak; 2. Geef het doel van de strategie, vaardigheid of taak aan; 3. Leg uit wanneer de strategie of vaardigheid wordt gebruikt; 4. Leg een relatie tussen de voorkennis en wat nieuw geleerd moet worden; 5.

Welk kerndoel hoort bij begrijpend lezen? ›

Ze: zoeken, selecteren en verwerken op een doelbewuste en efficiënte manier informatie uit verschillende bronnen. leiden betekenisrelaties tussen zinnen en alinea's af en herkennen inconsistenties. stellen zelf vragen tussen het lezen.

Wat zijn de 6 Leesstrategieen? ›

In Nieuw Nederlands (2008) worden de volgende zes leesstrategieën aan- geboden: oriënterend lezen, globaal lezen, intensief lezen, kritisch lezen, studerend lezen en zoekend lezen.

Wat is 2F niveau begrijpend lezen? ›

Niveau 1S / 2F (streefniveau)

Kan teksten lezen over alledaagse onder- werpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onder- werpen die verder van de lezer afstaan.

Hoe wordt begrijpend lezen getoetst? ›

De Citotoets Begrijpend lezen wordt alleen op papier afgenomen. De toets bestaat uit een opgavenboekje en een antwoordmodel. In het opgavenboekje staan de opgaven en de antwoorden kun je met potlood aanstrepen op het antwoordmodel.

Wat is 3F niveau begrijpend lezen? ›

niveau 3F: niveau dat leerlingen na afronding van HAVO of MBO-4 bereikt moeten hebben. niveau 3S: niveau voor vwo-leerlingen die bij rekenen meer aankunnen dan 3F. niveau 4F: niveau dat leerlingen na afronding van het VWO bereikt moeten hebben. niveau 4S: niveau voor vwo-leerlingen die bij taal meer aankunnen dan 4F.

Waarom is begrijpend lezen zo moeilijk? ›

Er zijn verschillende dingen die ervoor kunnen zorgen dat begrijpend lezen moeilijk wordt. De meest voorkomende is dat je niet snel genoeg kan lezen. Hierdoor is het lastig om de tekst te begrijpen omdat het niet volledig verwerkt kan worden. Ook wordt het lastig als je niet genoeg algemene kennis hebt.

Hoe begrijp je een tekst beter? ›

3 tips voor sneller lezen en beter begrijpen
 1. Begeleid je ogen. Langzaam lezen komt doordat onze ogen de neiging hebben terug te springen naar woorden die ze net gelezen hebben. ...
 2. Lees meerdere woorden tegelijk. Makkelijk gezegd maar hoe doe je dat? ...
 3. Versmal de regels die je leest.

Waar helpt lezen mee? ›

Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. (Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn.

Wat is het verschil tussen technisch en begrijpend lezen? ›

Begrijpend lezen is teksten lezen en begrijpen wat er staat. Er is dus een verschil tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Iemand die technisch goed in staat is een tekst te lezen, hoeft de tekst niet altijd te begrijpen.

Heeft dyslexie invloed op begrijpend lezen? ›

Begrijpend lezen

Vaak kost het technisch lezen leerlingen met dyslexie al zo veel cognitieve belasting, dat ze geen ruimte meer hebben om tot begrip te komen en de juiste leesstrategieën in te zetten. Voor hen is het dus extra belangrijk om goede begrijpend leesstrategieën in te zetten om wel tot tekstbegrip te komen.

Hoe heet het als je niet goed kunt lezen? ›

Dyslexie kun je herkennen aan verschillende kenmerken zoals: moeite met lezen en schrijven, waardoor je heel langzaam leest of een woord vaak verkeerd leest of schrijft. moeite met het lezen van een boek of een lang artikel in de krant.

Wat zijn de gevolgen van minder lezen? ›

Wie niet goed kan lezen is slecht af in onze samenleving. Laaggeletterden verdienen minder, hebben een slechtere gezondheid en sterven eerder dan mensen die wel goed kunnen lezen. Omdat de leesproblemen in het hele onderwijs groeien, wordt de hele maatschappij getroffen.

Hoe werkt close reading? ›

Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag.

Wat is de kern van begrijpend lezen? ›

Middenstuk (kern)

Hierin wordt het onderwerp van de tekst besproken. Het onderwerp wordt meestal van verschillende kanten bekeken en er worden verschillende onderdelen besproken. Deze verschillende onderdelen worden deelonderwerpen genoemd. Door deze deelonderwerpen, kun je een tekst snel begrijpen.

Wat is Cito begrijpend lezen? ›

CITO is de afkorting van Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Dit instituut toetst de kennis van leerlingen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Het zijn schriftelijke toetsen die klassikaal worden afgenomen.

Wat zijn de 5 Leesdoelen? ›

Lezen met leesdoelen!
 • Oriënterend lezen. Doel. Je gaat na wat voor een soort tekst je in handen hebt. ...
 • Globaal lezen. Doel. Je wil meer te weten komen over het onderwerp, de hoofdgedachte en de inhoud van de tekst. ...
 • Intensief lezen. Doel. ...
 • Zoekend lezen (scannen) Doel. ...
 • Studerend lezen. Doel. ...
 • Kritisch lezen. Doel. ...
 • Genietend lezen. Doel.

Wat zijn de 4 Leesstrategieen? ›

Om ze gemakkelijk te kunnen onthouden, worden de belangrijkste leesstrategieën vaak aangeduid als de '4 V's van begrijpend lezen': voorkennis gebruiken, voorspellen, visualiseren en vragen bedenken.

Wat is de beste leerstrategie? ›

Actief ophalen – genereer de stof zelf

Om te voorkomen dat een leerling voor zichzelf de illusie creëert dat de stof er wel goed in zit, is 'actief ophalen' een goede leerstrategie. Actief ophalen betekent in feite dat je de leerstof opnieuw weet te produceren zonder het zien van het lesboek of gemaakte aantekeningen.

Wat is moeilijker 2F of 3F? ›

op moeilijkheidsgraad: op niveau 2F moeten leerlingen moeilijker problemen kunnen oplossen dan op niveau 1F en op niveau 3F moeten leerlingen moeilijker problemen kunnen oplossen dan op niveau 2F en 1F.

Is 1F of 2F beter? ›

Als je aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter.

Is 2F gelijk aan B1? ›

Verschillen in taalniveaus

En zo is het niveau 2F ook niet hetzelfde als het niveau B1. Dit komt omdat de taalgebruiker met het niveau 1F of 2F is opgegroeid met de Nederlandse taal. Hierdoor heeft hij in zijn opvoeding al veel woorden geleerd.

Hoeveel fouten mag je maken bij Cito begrijpend lezen? ›

Hoeveel fouten er gemaakt kunnen worden om toch de maximale score te halen, verschilt per jaar. Hiervoor worden de scores van alle leerlingen met elkaar vergeleken en op basis van daarvan wordt de schaalverdeling gemaakt. Meestal kan een kind maximaal rond de twaalf antwoorden fout beantwoorden om toch 550 te scoren.

Welke CITO score voor HAVO? ›

Cito Eindtoets

De CITO-score voor de eindtoets is een cijferscore tussen de 500 en de 550. Een leerling met een score van 535 kan waarschijnlijk naar de HAVO. Als de score boven de 545 ligt, dan kan de leerling waarschijnlijk naar het VWO.

Welke CITO score hoort bij welk niveau? ›

Niveau I : goed (beste 20%); percentiel 81 t/m 100 (niveau VWO). Niveau II : ruim voldoende (beste 40%); percentiel 61 t/m 80 (niveau HAVO). Niveau III : voldoende ('beste' 60%); percentiel 41 t/m 60 (niveau VMBO-TL). Niveau IV : onvoldoende (zwakste 40%); percentiel 21 t/m 40 (niveau VMBO-KBL).

Wat is hoger 1F of 3F? ›

basisonderwijs: niveau 1F; vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F; havo en mbo-4: niveau 3F; vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F.

Is 1F eind groep 6 niveau? ›

Rond groep 6 wordt meestal duidelijk naar op welk niveau je kind ongeveer afstevent. De inzet is dat je kind minimaal het basisniveau 1F haalt aan het eind van de basisschool. Ook zijn er kinderen die juist een hoger niveau halen op de basisschool.

Is 2F een goede score? ›

De referentieniveaus (1F, 2F) kunnen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd als bij Nederlands. Het instroomniveau in de brugklas moet hoger zijn dan 1F om het eindniveau van het rekenexamen (2F, oftewel score 75 of hoger) met enig gemak te kunnen halen.

Wat moet je weten voor een begrijpend lezen toets? ›

Wat zijn belangrijke begrippen bij begrijpend lezen?
 • Woordenschat. Een goede woordenschat helpt je om de betekenis van zinnen en teksten beter te begrijpen.
 • Tekstopbouw. Om de inhoud van een tekst te kunnen begrijpen, moet je ook de opbouw begrijpen. ...
 • Tekstsoort en -doel. ...
 • Voorkennis.

Hoe kun je je woordenschat vergroten? ›

Door verschillende woordvormen van dezelfde woordfamilie tegelijk te leren, kun je je woordenschat snel vergroten, en daarmee ook je vermogen om een tekst te begrijpen. Dit is een efficiënte manier om nieuwe woordenschat te leren en ook erg nuttige kennis bij het raden van de betekenis van onbekende woordenschat.

Wat betekent 2F begrijpend lezen? ›

Als je aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. We verwachten dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen.

Wat is 2F begrijpend lezen? ›

Niveau 1S / 2F (streefniveau)

Kan teksten lezen over alledaagse onder- werpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onder- werpen die verder van de lezer afstaan.

Hoe Lees je niet hardop in je hoofd? ›

Je kunt deze gewoonte doorbreken door te leren lezen in woordgroepen. Je leest hierbij niet elk woord apart, maar je ziet een aantal woorden tegelijk. Dit noemt men fotografisch lezen. Veel mensen vinden dat eng, omdat ze denken dat echt elk woord één voor één moeten lezen, omdat ze anders de tekst niet begrijpen.

Waarom kan ik niet onthouden wat ik Lees? ›

Lezen is dus niet automatisch onthouden wat je leest. Als je reflexen nog storen en je ogen niet optimaal samenwerken met je hersenen is het lezen al lastig genoeg! Je hersenen hebben geen energie en capaciteit meer over om nog meer te doen, zoals begrijpen en onthouden!

Wat is de beste manier om te lezen? ›

Sneller lezen op 7 manieren:
 1. Gebruik je wijsvinger. Als je leest, bewegen je ogen mee. ...
 2. Snellezen is controle, en geen snelheid. Het klinkt tegenstrijdig: snellezen gaat niet om steeds maar sneller te lezen. ...
 3. Lees vooral niet hardop. Misschien doe je het onbewust. ...
 4. Lees actief. ...
 5. Rem op tijd af. ...
 6. Maak het leuk. ...
 7. Oefening baart kunst.

Wat kun je doen om je kind een betere woordenschat te geven? ›

Verder in dit blog geven wij vijf tips hoe jij als ouders kan helpen om de woordenschat van je kind te vergroten.
 1. Tip 1: Voorwerpen benoemen. ...
 2. Tip 2: Hetzelfde boek vaker voorlezen. ...
 3. Tip 3: Kinderwoordenboeken gebruiken. ...
 4. Tip 4: Woorden bij elkaar zoeken. ...
 5. Tip 5: 15 minuten per dag lezen.
Sep 26, 2019

Hoe kan je moeilijke woorden leren? ›

Hoe leer je woorden goed en snel?
 • Tip 1. Bedenk een ezelsbruggetje. Soms lijkt een Duits woordje bijvoorbeeld op het Nederlands. ...
 • Tip 2. Maak gebruik van flashcards. ...
 • Tip 3. Spreek de woorden hardop uit. ...
 • Tip 4. Er zijn op het internet handige sites te vinden die je kunnen helpen met leren. ...
 • Tip 5. Neem af en toe een pauze.

Hoe stimuleer je taal? ›

Tips voor het stimuleren van taalontwikkeling
 1. Gebruik de juiste woorden in het terugpraten wanneer je kind in verzonnen of onvolledige taal tegen je praat, waarbij je niet hoeft te verbeteren. ...
 2. Herhaal wat je kind tegen je zegt in goede zinnen, zonder je kind het gevoel te geven dat het iets fout deed.

Videos

1. Help een toets! (3 tips om vol zelfvertrouwen aan je cito-toets te beginnen)
(Wijzer over de Basisschool)
2. Woordenschat vergroten op 6 manieren (met voorbeelden)
(Wijzer over de Basisschool)
3. 💡CITO TIPS💡 - het maken van een CITO - ZO doe je dat😱💡
(Geflipt ?!)
4. Groep 7 begrijpend lezen les 1
(Stichting Kennispoint)
5. Groep 6 begrijpend lezen les 1
(Stichting Kennispoint)
6. Spannend! Groep 8 krijgt de uitslag van de eindtoets
(NOS Jeugdjournaal)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 09/16/2023

Views: 5969

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.